5 maja 2021 7:20

Spread zysków

Co to jest spread między zyskami?

Rozpiętość rentowności to różnica między dochodami z różnych instrumentów dłużnych o różnych terminach zapadalności, ratingach kredytowych, emitencie lub poziomie ryzyka, obliczona poprzez odjęcie rentowności jednego instrumentu od drugiego. Różnica ta jest najczęściej wyrażana w punktach bazowych (pb) lub punktach procentowych.

Spready rentowności są powszechnie podawane w kategoriach jednej rentowności w porównaniu do amerykańskich obligacji skarbowych, gdzie nazywa się to spreadem kredytowym. Na przykład, jeśli pięcioletnia obligacja skarbowa ma 5%, a 30-letnia obligacja skarbowa – 6%, różnica między rentownościami tych dwóch instrumentów dłużnych wynosi 1%. Jeśli 30-letnia obligacja jest notowana na 6%, to na podstawie historycznego spreadu rentowności, pięcioletnia obligacja powinna być wyceniana na poziomie około 1%, co czyni ją bardzo atrakcyjną przy obecnej rentowności wynoszącej 5%.

Kluczowe wnioski

  • Rozpiętość rentowności to różnica między kwotowaną stopą zwrotu z różnych instrumentów dłużnych, które często mają różne terminy zapadalności, ratingi kredytowe i ryzyko.
  • Spread jest łatwy do obliczenia, ponieważ zysk jednego z nich odejmuje się od drugiego w postaci procentu lub punktów bazowych.
  • Spready rentowności są często kwotowane jako rentowność w porównaniu z amerykańskimi obligacjami skarbowymi lub rentowność w porównaniu z obligacjami korporacyjnymi o ratingu AAA.
  • Kiedy spready rentowności rozszerzają się lub kurczą, może to sygnalizować zmiany w gospodarce lub na rynkach finansowych.

Zrozumienie spreadu zysków

Rozpiętość rentowności jest kluczowym miernikiem używanym przez inwestorów w obligacje przy określaniu poziomu kosztu obligacji lub grupy obligacji. Na przykład, jeśli jedna obligacja przynosi 7%, a inna 4%, spread wynosi 3 punkty procentowe lub 300 punktów bazowych. Obligacje nieskarbowe są generalnie wyceniane na podstawie różnicy między ich rentownością a rentownością obligacji skarbowych o porównywalnym terminie zapadalności.

Spread obligacji odzwierciedla różnicę w dochodowości obligacji skarbowych i korporacyjnych o tym samym terminie zapadalności. Dług wyemitowany przez Departament Skarbu Stanów Zjednoczonych jest wykorzystywany jako  punkt odniesienia  w branży finansowej, ponieważ jego status wolny od ryzyka jest poparty  pełną wiarą i kredytem  rządu Stanów Zjednoczonych. Obligacje skarbowe USA (emitowane przez rząd) są uważane za najbliższe inwestycji wolnej od ryzyka, ponieważ prawdopodobieństwo niewypłacalności jest prawie zerowe. Inwestorzy mają ogromne zaufanie do spłaty.

Zwykle im wyższe ryzyko niesie obligacja lub klasa aktywów, tym wyższy jest jej spread rentowności. Kiedy inwestycja jest postrzegana jako obarczona niskim ryzykiem, inwestorzy nie wymagają dużego zysku za związanie swojej gotówki. Jeśli jednak inwestycja jest postrzegana jako obarczona wyższym ryzykiem, inwestorzy żądają odpowiedniej rekompensaty w postaci wyższej różnicy w zyskach w zamian za podjęcie ryzyka spadku wartości kapitału.

Na przykład obligacja wyemitowana przez dużą, zdrową finansowo firmę jest zazwyczaj sprzedawana ze stosunkowo niskim spreadem w stosunku do amerykańskich obligacji skarbowych. W przeciwieństwie do tego obligacja wyemitowana przez mniejszą firmę o słabszej sile finansowej jest zazwyczaj sprzedawana z wyższym spreadem w porównaniu do obligacji skarbowych. Z tego powodu obligacje na rynkach wschodzących i rozwiniętych, a także podobne papiery wartościowe o różnych terminach zapadalności są zazwyczaj sprzedawane ze znacząco różnymi dochodami.

Ponieważ rentowności obligacji często się zmieniają, zmieniają się również spready rentowności. Kierunek spreadu może wzrosnąć lub poszerzyć, co oznacza, że ​​różnica rentowności między dwiema obligacjami rośnie, a jeden sektor radzi sobie lepiej niż inny. Kiedy spready są wąskie, różnica w rentowności maleje, a jeden sektor radzi sobie gorzej niż inny. Na przykład rentowność indeksu obligacji wysokodochodowych zmienia się z 7% do 7,5%. Jednocześnie rentowność 10-letniego Skarbu Państwa pozostaje na poziomie 2%. Spread przesunął się z 500 punktów bazowych do 550 punktów bazowych, wskazując, że obligacje o wysokiej rentowności nie radziły sobie w tym okresie z Treasuries.

W porównaniu z trendem historycznym, spready rentowności między obligacjami skarbowymi o różnych terminach zapadalności mogą wskazywać, jak inwestorzy postrzegają sytuację gospodarczą. Poszerzające się spready zazwyczaj prowadzą do pozytywnej krzywej dochodowości, wskazującej na stabilną sytuację gospodarczą w przyszłości. I odwrotnie, gdy spadające spready się kurczą, może nastąpić pogorszenie koniunktury, skutkujące spłaszczeniem krzywej dochodowości.

Rodzaje spreadów dochodowych

Rozprzestrzenianie zerowej zmienności  (Z-spread) mierzy rozprzestrzeniania realizowany przez inwestora na całej  krzywej MSP punktowego stopy, przy założeniu, że wiązanie będzie utrzymywane do terminu. Ta metoda może być procesem czasochłonnym, ponieważ wymaga wielu obliczeń opartych na próbach i błędach. Zasadniczo zaczniesz od wypróbowania jednej wartości spreadu i przeprowadzisz obliczenia, aby sprawdzić, czy bieżąca wartość przepływów pieniężnych jest równa cenie obligacji. Jeśli nie, musisz zacząć od nowa i próbować, aż te dwie wartości będą równe.

Rozprzestrzenianie się wiązanie o wysokiej wydajności jest to różnica procentowa stanu wydajności różnych klas wiązań o wysokiej wydajności, w porównaniu na poziomie inwestycyjnym (np AAA oceniane) firmowych obligacji, obligacje skarbowe, lub inny środek wiązania wzorcowego. Spready obligacji wysokodochodowych, które są szersze niż średnia historyczna, sugerują większe ryzyko kredytowe i ryzyko niewypłacalności obligacji śmieciowych.

Opcja dostosowane do smarowania  (OPA) przekształca się różnicę pomiędzy ceną rynkową uzasadniona i ceny, wyrażoną jako wartość pieniężną i konwertuje je do wartości miary plastyczności. Zmienność stóp procentowych odgrywa istotną rolę w formule OAS. Opcja wbudowana w papier wartościowy może wpływać na przepływy pieniężne, co należy wziąć pod uwagę przy obliczaniu wartości papieru wartościowego.

 

Adblock
detector