5 maja 2021 7:24

Spread zerowej zmienności (spread Z)

Co to jest spread zerowej zmienności (spread Z)?

Spread zerowej zmienności (spread Z) to stały spread, który sprawia, że ​​cena papieru wartościowego jest równa wartości bieżącej jego przepływów pieniężnych po dodaniu do dochodu w każdym punkcie krzywej skarbowej kursu kasowego, w którym otrzymywane są przepływy pieniężne. Innymi słowy, każdy przepływ pieniężny jest dyskontowany według odpowiedniego kursu kasowego Skarbu Państwa plus spread Z. Rozrzut Z jest również znany jako spread statyczny.

Wzór i obliczenie spreadu zerowej zmienności

Aby obliczyć spread Z, inwestor musi przyjąć stopę kasową Skarbu Państwa dla każdego odpowiedniego terminu zapadalności, dodać do tej stopy spread Z, a następnie użyć tej połączonej stopy jako stopy dyskontowej do obliczenia ceny obligacji. Wzór na obliczenie rozrzutu Z jest następujący:

Na przykład załóżmy, że obligacja jest obecnie wyceniana na 104,90 USD. Ma trzy przyszłe przepływy pieniężne: 5 $ płatność w przyszłym roku, 5 $ płatność za dwa lata od teraz i końcowa całkowita płatność w wysokości 105 $ za trzy lata. Stopa kasowa Skarbu Państwa w skali rocznej, dwu- i trzyletniej wynosi 2,5%, 2,7% i 3%. Formuła byłaby następująca:

$104.90= $5(1+2.5%+Z2)2

 

Adblock
detector