4 maja 2021 18:20

Definicja EBITDAR

Co to jest EBITDAR?

Zysk przed odsetkami, podatkami, amortyzacją, amortyzacją i kosztami restrukturyzacji lub czynszu (EBITDAR) jest narzędziem innym niż GAAP, używanym do pomiaru wyników finansowych firmy. Chociaż EBITDAR nie pojawia się w rachunku zysków i strat firmy, można go obliczyć na podstawie informacji z rachunku zysków i strat.

Wzór na EBITDAR to

Co mówi EBITDAR?

EBITDAR jest miernikiem używanym głównie do analizy kondycji finansowej i wyników firm, które przeszły restrukturyzację w ciągu ostatniego roku. Jest również przydatny dla firm, takich jak restauracje lub kasyna, które mają unikalne koszty wynajmu. Występuje obok zysków przed odsetkami i podatkami (EBIT) oraz zysków przed odsetkami, podatkiem, amortyzacją i amortyzacją (EBITDA).

Korzystanie z EBITDAR w analizie pomaga zmniejszyć zmienność między kosztami jednej firmy a drugą, aby skupić się tylko na kosztach związanych z działalnością. Jest to pomocne przy porównywaniu firm z tej samej branży.

EBITDAR nie bierze pod uwagę czynszu ani restrukturyzacji, ponieważ ten miernik ma na celu pomiar podstawowych wyników operacyjnych firmy. Na przykład wyobraź sobie inwestora porównującego dwie restauracje, jedną w Nowym Jorku z drogim czynszem, a drugą w Omaha ze znacznie niższym czynszem. Aby skutecznie porównać te dwie firmy, inwestor wyklucza ich koszty najmu, a także odsetki, podatki, amortyzację i amortyzację.

Podobnie inwestor może wykluczyć koszty restrukturyzacji, gdy spółka przeszła restrukturyzację i poniosła koszty wynikające z planu. Koszty te, które są uwzględnione w rachunku zysków i strat, są zwykle postrzegane jako jednorazowe i są wyłączone z EBITDAR, aby dać lepszy obraz bieżącej działalności firmy.

Kluczowe wnioski

  • EBITDAR to miara rentowności, taka jak EBIT lub EBITDA, ale jest lepsza dla kasyn, restauracji i innych firm, które mają jednorazowe lub bardzo zmienne koszty czynszu lub restrukturyzacji.
  • EBITDAR daje analitykom wgląd w podstawowe wyniki operacyjne firmy, z wyjątkiem kosztów niezwiązanych z działalnością, takich jak podatki, czynsz, koszty restrukturyzacji i wydatki niepieniężne.
  • Korzystanie z EBITDAR pozwala na łatwiejsze porównanie jednej firmy do drugiej poprzez minimalizację unikalnych zmiennych, które nie są bezpośrednio związane z działalnością.

Przykład korzystania z EBITDAR

EBITDAR jest najczęściej obliczany wyłącznie na potrzeby wewnętrzne, ponieważ nie jest wymaganą miarą sprawozdawczości finansowej dla spółek publicznych. Firma może obliczać ją co kwartał, aby wyodrębnić i przeanalizować koszty operacyjne bez konieczności uwzględniania zmiennych kosztów, takich jak restrukturyzacja lub koszty najmu, które mogą się różnić w różnych spółkach zależnych firmy lub wśród konkurentów firmy.

Punktem wyjścia jest zysk przed odliczeniem odsetek i podatku (EBIT), nazywany również dochodem operacyjnym. Te dane nie obejmują odsetek i podatków. Następnym krokiem jest wykluczenie kosztów związanych z amortyzacją, amortyzacją, czynszem lub restrukturyzacją, aby uzyskać EBITDAR.

Na przykład wyobraź sobie, że firma XYZ zarabia 1 milion dolarów rocznie i ma 400 000 dolarów całkowitych kosztów operacyjnych. Po odjęciu kosztów operacyjnych od przychodów otrzymujemy 600 000 USD zysku operacyjnego lub dochodu operacyjnego (1 milion USD przychodu – 400 000 USD kosztów operacyjnych) = 600 000 USD.

Do kosztów operacyjnych nie zalicza się odsetek i kosztów podatkowych, ponieważ spółka decyduje się pokazać je dalej na niższym poziomie w rachunku zysków i strat, po uwzględnieniu EBIT.

Koszty operacyjne firmy w wysokości 400 000 USD obejmują amortyzację w wysokości 15 000 USD, amortyzację w wysokości 10 000 USD i czynsz w wysokości 50 000 USD. Aby uzyskać EBITDAR, analityk wyklucza z obliczeń amortyzację, amortyzację i czynsz (15 000 USD + 10 000 USD + 50 000 USD), zaczynając od EBIT i dodając kwoty w następujący sposób:

EBITDAR = 600 000 USD EBIT + (15 000 USD + 10 000 USD + 50 000 USD) = 675 000 USD

Należy pamiętać, że czynsz jest wykluczony tylko w przypadku wskaźnika EBITDAR.

Różnica między EBITDAR a EBITDA

Różnica między EBITDA i EBITDAR polega na tym, że ta ostatnia nie obejmuje kosztów restrukturyzacji lub czynszu. Jednak oba wskaźniki są wykorzystywane do porównywania wyników finansowych dwóch firm bez uwzględnienia ich podatków lub kosztów niepieniężnych, takich jak amortyzacja. Kiedy jednostka amortyzuje lub amortyzuje składnik aktywów, odpisuje część kosztu składnika aktywów każdego roku w ciągu kilku lat, chociaż mogła faktycznie zapłacić za składnik aktywów w ciągu jednego roku.

Liczby te są niezbędne w przypadku zeznań podatkowych i ksiąg rachunkowych, ale mogą zaciemniać obraz aktualnego stanu finansowego firmy. W rezultacie inwestorzy chcą brać pod uwagę wyniki firmy bez uwzględniania kosztów nieoperacyjnych, ponieważ mogą one wyglądać zupełnie inaczej w zależności od firmy.