4 maja 2021 13:42

Założenie aktuarialne

Co to jest założenie aktuarialne?

Założenie aktuarialne to oszacowanie niepewnych zmiennych danych wejściowych do modelu finansowego, zwykle do celów obliczenia składek lub świadczeń. Założenia aktuarialne obejmują modele matematyczne i statystyczne zaprojektowane do oceny ryzyka i prawdopodobieństwa określonego zdarzenia. Założenia aktuarialne mają szerokie zastosowanie m.in. w branży finansowej, ekonomicznej, programowaniu komputerowym, czy w branży ubezpieczeniowej.

Założenie aktuarialne może obejmować przewidywanie długości życia osoby, biorąc pod uwagę jej wiek, płeć i stan zdrowia. Aktuariusze używają dużych tabel danych statystycznych, które korelują niepewną zmienną z różnymi kluczowymi zmiennymi predykcyjnymi. Biorąc pod uwagę wartości zmiennych predykcyjnych, można przyjąć solidne założenie aktuarialne dla niepewnej zmiennej lub zdarzenia.

Kluczowe wnioski

  • Założeniem aktuarialnym jest oszacowanie lub prognoza niepewnej zmiennej lub zdarzenia zwykle dla celów obliczenia składek lub świadczeń ubezpieczeniowych.
  • Założenia aktuarialne obejmują modele matematyczne i statystyczne zaprojektowane do oceny ryzyka i prawdopodobieństwa określonego zdarzenia.
  • Założenia aktuarialne mają szerokie zastosowanie m.in. w branży finansowej, ekonomicznej, programowaniu komputerowym, czy branży ubezpieczeniowej.
  • Zakłady ubezpieczeń stosują założenia aktuarialne przy obliczaniu prognozowanej długości życia osoby ubiegającej się o ubezpieczenie na życie.

Zrozumienie założeń aktuarialnych

Założenie aktuarialne to oszacowanie nieznanej wartości, która jest określana na podstawie metod aktuarialnych. Proces obejmuje wykorzystanie narzędzi statystycznych do określenia korelacji znanych wartości z możliwymi wynikami dla nieznanej wartości. Nauki aktuarialne są pomocne w przewidywaniu potencjalnych wypłat z ubezpieczeń na życie i planów emerytalnych.

Założenie aktuarialne może obejmować analizę następujących elementów:

  • Wskaźniki śmiertelności
  • Stawki składek emerytalnych
  • Przeżycie
  • Wskaźniki inwalidztwa
  • Współczynniki zachorowalności, czyli prawdopodobieństwo wystąpienia choroby w populacji
  • Prawdopodobieństwo katastrofy lub zdarzenia pogodowego

Założenia aktuarialne są ważne, ponieważ pomagają firmom opracowywać plany awaryjne na przyszłość w oparciu o możliwe wyniki. Założenia aktuarialne pozwalają również na sprawiedliwy transfer ryzyka w wielu sytuacjach.

Na przykład przy zawieraniu umów ubezpieczenia na życie ważne jest, aby zrozumieć prawdopodobieństwo śmierci ubezpieczonego w okresie obowiązywania polisy. Biorąc pod uwagę dokładne założenie aktuarialne dotyczące tego prawdopodobieństwa, można obliczyć godziwą premię za taką polisę. Bez możliwości dokładnego obliczenia tych prawdopodobieństw niewiele firm byłoby skłonnych zapewnić ubezpieczenie. Gdyby oferowali ubezpieczenie, musiałoby być droższe, aby zapewnić miejsce na nieoczekiwane straty.

Zakładanie założeń jest istotną częścią usług aktuarialnych we wszystkich obszarach praktyki – zwłaszcza że stosowanie założeń aktuarialnych nadal rośnie w erze Sarbanes-Oxley – które zostało wdrożone w celu ograniczenia oszustw księgowych. Krajowe Stowarzyszenie Komisarzy Ubezpieczeniowych (NAIC) -a konsument regulacyjny watchdog-ogłoszone Model Audytu Zasada, która wymaga, między innymi, niezależnej kontroli dokumentów finansowych. Wyceny aktuarialne są często częścią sprawozdań finansowych i integralną częścią praktyk zarządzania ryzykiem w organizacji.

Rodzaje założeń aktuarialnych

Jednym z najczęstszych założeń aktuarialnych przyjmowanych przez zakłady ubezpieczeń jest prognoza długości życia osoby ubiegającej się o ubezpieczenie na życie. Kiedy ktoś ubiega się o ubezpieczenie na życie, aktuariusz firmy ubezpieczeniowej bierze pod uwagę wiek, wzrost, wagę, płeć, palenie tytoniu i niektóre dane dotyczące jego historii zdrowia proponowanego ubezpieczonego. Celem tego rodzaju założeń aktuarialnych jest ustalenie oczekiwanej długości życia dla celów ubezpieczeniowych.

Chociaż założenia aktuarialne są zwykle używane do analizy śmiertelności w ubezpieczeniach na życie, te same metodologie stosuje się również do innych rodzajów ubezpieczeń, w tym ubezpieczeń odpowiedzialności i majątku.

W finansach aktuariusze przedstawiają założenia aktuarialne dotyczące programów emerytalnych. Obliczenia mogą obejmować prawdopodobieństwo zwrotu z inwestycji i wymagania dotyczące wypłaty, tak aby firma mogła zaplanować i rozliczyć wymagania dotyczące finansowania. Do określenia poziomu ryzyka związanego z określonymi inwestycjami stosuje się również założenia aktuarialne. Aktuariusze pracujący dla banków inwestycyjnych wykorzystują prawdopodobieństwa statystyczne do prognozowania rynków finansowych w celu zmniejszenia ryzyka w portfelu inwestycyjnym.