5 maja 2021 0:06

Marża zysku netto

Co to jest marża zysku netto?

Marża zysku netto lub po prostu marża netto mierzy, jaki dochód lub zysk netto jest generowany jako procent przychodów. Jest to stosunek zysku netto do  przychodów  dla firmy lub segmentu biznesowego. Marża zysku netto jest zwykle wyrażana w procentach, ale można ją również przedstawić w postaci dziesiętnej. Marża zysku netto pokazuje, ile z każdego dolara przychodu zebranego przez firmę przekłada się na zysk.

Kluczowe wnioski

 • Marża zysku netto mierzy, jaki dochód netto jest generowany jako procent otrzymanych przychodów.
 • Marża zysku netto pomaga inwestorom ocenić, czy kierownictwo firmy generuje wystarczający zysk ze sprzedaży i czy koszty operacyjne i koszty ogólne są ograniczone.
 • Marża zysku netto jest jednym z najważniejszych wskaźników ogólnej kondycji finansowej firmy.

Wzór i obliczanie marży zysku netto

 1. W rachunku zysków i strat odejmij koszt sprzedanych towarów (COGS), koszty operacyjne, inne wydatki, odsetki (od zadłużenia) i należne podatki.
 2. Podziel wynik przez przychody.
 3. Zamień liczbę na wartość procentową, mnożąc ją przez 100.
 4. Ewentualnie znajdź dochód netto z dolnej linii rachunku zysków i strat i podziel wynik przez przychody. Zamień liczbę na wartość procentową, mnożąc ją przez 100.

Co mówi Ci marża zysku netto?

Marża zysku netto uwzględnia wszystkie rodzaje działalności, w tym:

 • Całkowity dochód
 • Wszystkie przepływy pieniężne wychodzące
 • Dodatkowe źródła dochodów
 • KWS i inne koszty operacyjne
 • Płatności zadłużenia wraz z zapłaconymi odsetkami
 • Dochody z inwestycji i dochody z operacji wtórnych
 • Jednorazowe płatności za nietypowe zdarzenia, takie jak procesy sądowe i podatki

Marża zysku netto jest jednym z najważniejszych wskaźników kondycji finansowej firmy. Śledząc wzrosty i spadki marży zysku netto, firma może ocenić, czy obecne praktyki się sprawdzają, i prognozować zyski na podstawie przychodów. Ponieważ firmy wyrażają marżę zysku netto jako procent, a nie kwotę w dolarach, możliwe jest porównanie rentowności dwóch lub więcej firm, niezależnie od wielkości.

Inwestorzy mogą ocenić, czy kierownictwo firmy generuje wystarczający zysk ze sprzedaży i czy koszty operacyjne i koszty ogólne są ograniczone. Na przykład firma może mieć rosnące przychody, ale jeśli jej koszty operacyjne rosną szybciej niż przychody, jej marża zysku netto zmniejszy się. Idealnie byłoby, gdyby inwestorzy chcieli zobaczyć historię zwiększania marż, co oznacza, że ​​marża zysku netto rośnie w czasie.

Większość spółek notowanych na giełdzie podaje swoje marże zysku netto zarówno kwartalnie, podczas publikacji wyników, jak i w swoich raportach rocznych. Spółki, które mogą z czasem zwiększać swoje marże netto, są generalnie nagradzane wzrostem cen akcji, ponieważ wzrost cen akcji jest zazwyczaj silnie skorelowany ze wzrostem zysków.

Marża netto a marża zysku brutto

Marża zysku brutto  to odsetek pieniędzy pozostałych z przychodów po uwzględnieniu kosztu własnego sprzedaży (COGS). KWS to surowce i wydatki związane bezpośrednio z tworzeniem podstawowego produktu firmy, z wyłączeniem kosztów ogólnych, takich jak czynsz, media, fracht czy płace.

Marża zysku brutto to zysk brutto podzielony przez całkowite przychody i jest to procent dochodu zatrzymanego jako zysk po uwzględnieniu kosztu towarów. Marża brutto jest pomocna w określaniu, ile zysku generuje produkcja dóbr firmy, ponieważ wyklucza inne pozycje, takie jak narzuty z biura firmy, podatki i odsetki od długu.

Z drugiej strony marża zysku netto to procent zysku wygenerowanego z przychodów po uwzględnieniu wszystkich pozycji kosztów, kosztów i przepływów pieniężnych.Zysk netto jest również nazywany dla firmy dolną linią, ponieważ pojawia się na końcu rachunku zysków i strat.

Ograniczenia marży zysku netto

Na marżę zysku netto mogą wpływać jednorazowe pozycje, takie jak sprzedaż aktywów, która tymczasowo zwiększyłaby zyski. Marża zysku netto nie wpływa na wzrost kosztami produkcji.

Analizując firmę, najlepiej jest wykorzystać kilka wskaźników i wskaźników finansowych. Marża zysku netto jest zwykle używana w analizie finansowej wraz z marżą zysku brutto i marżą zysku operacyjnego.

Hipotetyczny przykład

Wyobraź sobie firmę, której rachunek zysków i strat zawiera następujące liczby:

 • Przychody: 100 000 USD
 • Koszty operacyjne: 20000 USD
 • KWS lub koszt sprzedanych towarów: 10 000 USD
 • Obowiązek podatkowy: 14 000 USD
 • Zysk netto: 56 000 USD

Marża zysku netto wynosi zatem 0,56 lub 56% (56 000 USD / 100 000 USD) x 100. 56% marża oznacza, że ​​firma zarabia 56 centów z każdego zebranego dolara.

Spójrzmy na inny hipotetyczny przykład, wykorzystując zmyślony rachunek zysków i strat Jazz Music Shop za rok 2025.

Tutaj możemy zebrać wszystkie informacje, których potrzebujemy, aby podłączyć je do równania marży zysku netto. Bierzemy całkowity przychód w wysokości 6400 USD i odejmujemy koszty zmienne w wysokości 1700 USD oraz koszty stałe w wysokości 350 USD, aby otrzymać dochód netto w wysokości 4350 USD za dany okres. Gdyby Jazz Music Shop musiał również płacić odsetki i podatki, to również zostałoby odliczone od przychodów.

Marża zysku netto jest obliczana jako stosunek dochodu netto do przychodów. Marża zysku netto jest obliczana w następujący sposób:

 • 4350 USD / 6400 USD = 0,68 x 100 = 68%

Przykład ze świata rzeczywistego

Poniżej znajduje się część rachunku zysków i strat Apple Inc. za kwartał zakończony 29 grudnia 2018 roku:

 • Sprzedaż lub przychody netto wyniosły 84,310 miliardów USD (zaznaczone na niebiesko).
 • Dochód netto wyniósł w tym okresie 19,965 mld USD (zaznaczony na zielono).
 • Marżę zysku netto Apple oblicza się, dzieląc dochód netto w wysokości 19,965 miliardów dolarów przez całkowitą sprzedaż netto w wysokości 84,310 miliardów dolarów. Całkowita sprzedaż netto jest używana jako główna pozycja dla firm, które doświadczyły zwrotów swoich towarów od klientów, które są odejmowane od całkowitych przychodów.
 • Marża zysku netto Apple wyniosła 23,7% lub (19,965 mld USD ÷ 84,310 mld USD x 100).

Marża zysku netto w wysokości 23,7% oznacza, że ​​na każdego dolara wygenerowanego przez Apple w sprzedaży firma utrzymywała zaledwie 0,24 dolara zysku.

Źródło : Apple, Inc.

Często Zadawane Pytania

Dlaczego marża zysku netto jest ważna?

Marża netto jest prawdopodobnie najważniejszym miernikiem ogólnej rentowności firmy. Jest to stosunek zysku netto do przychodów dla firmy lub segmentu biznesowego. Wyrażona w procentach marża zysku netto pokazuje, jaki zysk jest generowany z każdego 1 dolara ze sprzedaży, po uwzględnieniu wszystkich wydatków biznesowych związanych z uzyskaniem tych przychodów. Większe marże zysku oznaczają, że więcej z każdego dolara ze sprzedaży jest traktowane jako zysk.

W jaki sposób firmy mogą poprawić swoją marżę zysku netto?

Kiedy marża netto firmy przekracza średnią dla jej branży, mówi się, że ma  przewagę konkurencyjną, co oznacza, że ​​odnosi większe sukcesy niż inne firmy, które prowadzą podobną działalność. Chociaż średnia marża netto dla różnych branż jest bardzo zróżnicowana, firmy mogą ogólnie uzyskać przewagę konkurencyjną poprzez  zwiększenie sprzedaży lub zmniejszenie kosztów (lub jedno i drugie).

Jednak zwiększenie sprzedaży często wiąże się z wydaniem na to większej ilości pieniędzy, co oznacza większe koszty. Obcinanie zbyt wielu kosztów może również prowadzić do niepożądanych skutków, takich jak utrata wykwalifikowanych pracowników, przestawianie się na gorsze materiały lub inne straty jakościowe. Zmniejszenie budżetów reklamowych może również zaszkodzić sprzedaży.

Aby obniżyć koszty produkcji bez poświęcania jakości, najlepszą opcją dla wielu firm jest ekspansja. Korzyści skali  odnoszą się do pomysłu, że większe firmy są zwykle bardziej dochodowe. Zwiększony poziom produkcji w dużej firmie oznacza, że ​​koszt każdego przedmiotu jest obniżany na kilka sposobów. Na przykład hurtownie często przeceniają surowce kupowane luzem.

Czym marża netto różni się od innych miar marży zysku?

Marża zysku netto uwzględnia wszystkie koszty związane ze sprzedażą, co czyni ją najbardziej kompleksową i konserwatywną miarą rentowności. Z drugiej strony marża brutto po prostu analizuje koszty sprzedanych towarów (COGS) i ignoruje takie rzeczy, jak koszty ogólne, koszty stałe, koszty odsetek i podatki. Marża operacyjna dodatkowo uwzględnia wszystkie koszty operacyjne, ale nadal wyklucza wszelkie koszty nieoperacyjne.

Jakie są branże o wysokiej i niskiej marży?

Sektory o wysokiej marży zazwyczaj obejmują sektor usług, ponieważ w produkcji zaangażowanych jest mniej aktywów niż linia montażowa. Podobnie firmy zajmujące się oprogramowaniem lub grami mogą początkowo inwestować, rozwijając określone oprogramowanie / grę, a później zarabiać dużo, po prostu sprzedając miliony kopii przy niewielkich kosztach. Dobra luksusowe i akcesoria z najwyższej półki również często opierają się na potencjale wysokiego zysku i niskiej sprzedaży.

Przedsiębiorstwa intensywnie eksploatowane, takie jak transport, które mogą mieć do czynienia ze zmiennymi cenami paliwa, dodatkami dla kierowców i utrzymaniem oraz konserwacją pojazdów, zwykle mają niższe marże zysku. Również przedsięwzięcia związane z rolnictwem mają zwykle niskie marże ze względu na niepewność pogodową, wysokie zapasy, ogólne koszty operacyjne, zapotrzebowanie na uprawy i magazynowanie oraz działania wymagające dużej ilości zasobów.

Samochody mają również niskie marże zysku, ponieważ zyski i sprzedaż są ograniczone przez silną konkurencję, niepewny popyt konsumentów i wysokie koszty operacyjne związane z rozwojem sieci dealerskich i logistyki.